ОЛОН УЛСЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ИХ СУРГУУЛЬ ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ-МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ