Төлбөрийн хөнгөлөлт

Та сонирхсон хөнгөлөлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллээ хэсэг тус бүрийн цонхноос авах боломжтой. 

Оюутныг бүртгэх ажиллагаа

- Хөнгөлөлтөнд хамрагдах оюутнуудыг хичээлийн шинэ жил бүрийн   08-р сарын 15-наас 09 сарын 30-ний өдөр хүртэл МҮИС-ийн Administration center дээр бүртгэнэ.

- Хөнгөлөлтийн зүйл тус бүрээр заасан материалыг бүрдүүлж ирнэ.

Оюутны хөнгөлөлтийн хэрэгжилт

- МҮИС-ийн  Administration center нь хөнгөлөлтөнд хамрагдах оюутнуудын материалыг бүрдүүлж МҮИС-ийн захирлын зөвлөлийн хуралд танилцуулна.

- Оюутны хөнгөлөлтийн шийдвэрийг сургуулийн захирлын зөвлөлийн хурлын тушаалаар шийдвэрлэнэ.

- Санхүүгийн алба нийт төлбөрийн дүнгээс хөнгөлөлтийн хэсгийг хасаж төлбөрийн программд оруулснаар дуусгавар болно .

Бусад зүйл

- Энэхүү журмыг сургуулийн захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн баталсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөж эхлэнэ.